อารยา กิตติเวช, 2511-

สัญญาสัมปทาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติเป็นผู้รับสัมปทานในประเทศไทย = Concession contracts : the study of foreign investors as concessionaires in Thailand / Concession contracts : the study of foreign investors as concessionaires in Thailand โดย อารยา กิตติเวช. - [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 15, 645 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต.


สัมปทาน -- ไทย.
การลงทุนของต่างประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3237 / .อ644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544