มารุต บุนนาค, 2467-

วิชาว่าความและมรรยาททนายความ / มารุต บุนนาค. - พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. - ก-ท, 584 หน้า.

9789742885175


วิชาว่าความ -- ไทย.
จรรยาบรรณทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT1629 / .ม647 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544