ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. - 368 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742885342


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .ช65 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544