ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, 2549. - 256 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9745200751


การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2754.ก33 / 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544