อภิสิทธิ์ มีเสรี.

ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคในทางละเมิด = Presumption of law on the tortious act for the consumer protection / Presumption of law on the tortious act for the consumer protection โดย อภิสิทธิ์ มีเสรี. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 7, 125 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ละเมิด -- ไทย.
การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT834.5 / .อ465

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544