ชยันต์ ตันติวัสดาการ.

เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 16, 377 หน้า : ภาพประกอบ.

9789745719804


เศรษฐศาสตร์จุลภาค.
พฤติกรรมผู้บริโภค.
ต้นทุนการผลิต.
การตลาด.

--บธ 601--Highly correlated--BA 601--Highly correlated

HB180 / .ช443

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544