มานิตย์ จุมปา.

วิพากษ์การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550 / มานิตย์ จุมปา. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 32, 220 หน้า.

9789740319078


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ม642

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544