กิริณี จาระนุ่น, 2520-

หลักเกณฑ์การดำเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Criteria determining on tort liability of local officers / Criteria determining on tort liability of local officers โดย กิริณี จาระนุ่น. - [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 11, 232 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ละเมิด -- ไทย.
ความรับผิดของราชการ -- ไทย.
ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทย.
ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น -- ไทย.

KPT839 / .ก964

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544