กฤติ พฤกษ์อัครกูล.

หลักความไม่มีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่ : ศึกษากรณีการออกคำสั่งทางปกครอง = The principles of impartiality in case of issuance of an administrative decision / Principles of impartiality in case of issuance of an administrative decision โดย กฤติ พฤกษ์อัครกูล. - [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 10, 132 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ความเป็นธรรม.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.

K247 / .ก436

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544