แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม / โดย คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; จามะรี เชียงทอง ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุง). - เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2548. - 265 หน้า : ภาพประกอบ.

9746564609


สังคมวิทยา.
มานุษยวิทยา.
วัฒนธรรม.


ไทย -- ภาวะสังคม.

H61 / .น85 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544