ไพรินทร์ รัตนพรชัยวงศ์, 2520-

แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย = The development of regulations for the Agriculture Futures Exchange of Thailand / Development of regulations for the Agriculture Futures Exchange of Thailand โดย ไพรินทร์ รัตนพรชัยวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 9, 215 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


สัญญาซื้อขายสินค้าโคโมดิตี้ล่วงหน้า -- ไทย.
สินค้าเกษตร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT926.2.ล62 / พ946

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544