พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์.

การคลังรัฐบาลและการคลังท้องถิ่น = Government finance and local finance / Government finance and local finance พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550. - 456 หน้า : ภาพประกอบ.

9789749986097


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
การคลังท้องถิ่น -- ไทย.

HJ1360.55 / .พ425

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544