เมธาวี แก้วสนิท, 2524-

ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประชาสังคมของหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ = Factors affecting the development of being civic journalism of Focuspaktai Newspaper / Factors affecting the development of being civic journalism of Focuspaktai Newspaper โดย เมธาวี แก้วสนิท. - [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 6, 146 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)


หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส.


หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
วารสารศาสตร์.
การทำหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- ไทย (ภาคใต้)

PN4784.ท4 / ม736

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544