ก่อนจะถึงวันนี้. - กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2525. - 332 หน้า. ภาพประกอบ. กราฟ. ตาราง.


ธนาคารกรุงเทพ.

HG3350.6 / .ธ23

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544