เอกสารสรุปการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - ครั้งที่ 1 (2544)-

ผู้รับผิดชอบจัดการสัมมนาแตกต่างกันไปในแต่ละปี.


สังคมวิทยา -- ไทย -- การประชุม.
มานุษยวิทยา -- ไทย -- การประชุม.

HM606 / .ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544