โกวิทย์ พวงงาม.

การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต / โกวิทย์ พวงงาม. - พิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. - 491 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742885410


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

JS7402 / .ก956 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544