สุเมธ ศิริคุณโชติ.

อากรแสตมป์ / สุเมธ ศิริคุณโชติ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2550. - 200 หน้า.

9789744820662


อากรแสตมป์ -- ไทย.
ภาษีอากร -- ไทย.

KPT3643 / .ส74 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544