ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, 2520-

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = [The Royally-Initiated Projects : the making of King Bhumibol's royal hegemony] / Royally-Initiated Projects : the making of King Bhumibol's royal hegemony โดย ชนิดา ชิตบัณฑิตย์. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550. - 14, 545 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนภายใต้ชื่อเรื่อง: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การสถาปนาพระราชอำนาจนำ.

9789748278575


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 --ผลงานในด้านการพัฒนาชุมชน.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 --ผลงานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ.


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.


การพัฒนาชุมชน -- ไทย.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

DS570.3.ภ7 / ช362

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455