คู่มือพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / บรรณาธิการ เรวดี สกุลพาณิชย์. - [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2548. - 263 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9744177535


กรมศิลปากร--กฎและระเบียบปฏิบัติ.


ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม -- การคุ้มครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
พิพิธภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3183 / .ค74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544