คุณค่าการตลาดกับบทบาทการสร้างสรรค์สังคมไทย : การประชุมวิชาการทางการตลาดระดับชาติ ครั้งที่ 1 "คุณค่าการตลาดกับบทบาทการสร้างสรรค์สังคมไทย" 25 กันยายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ = Marketing value for developing Thai society : proceedings, the first national conference, September 25, 2006, Thammasat University, Thailand / Marketing value for developing Thai society : proceedings, the first national conference, September 25, 2006, Thammasat University, Thailanding Value for Developing Thai Society, September 25, 2006, Thammasat University, Thailand จัดโดย ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์. - กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2550. - 272 หน้า : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9789744662439


การตลาด -- การประชุม.
วิจัยการตลาด -- ไทย -- การประชุม.

HF5411 / .ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544