ประมวล จันทร์ชีวะ.

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ = Multimodal transport : หลักการและแนวทางการทำความเข้าใจ พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 / Multimodal transport โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. - [ม.ป.ท.] : คณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัย, 2550. - 217 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


การขนส่งระบบตู้สินค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การขนส่งระบบตู้สินค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Containerization -- Law and legislation -- Thailand.

KPT3480.5 / .ป464

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544