รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550. - 284 หน้า.

9789742885786 (วิญญูชน) 9789740954262 (2551)


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2064.5255.ก6 / 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544