นันทิยา หุตานุวัตร.

โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = [The possibility of Hom Mail [sic] Rice production on organic farming systems as an alternative farming career with poverty alleviation potential for lower-northeastern farmers] : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/ Possibility of Hom Mali Rice production on organic farming systems as an alternative farming career with poverty alleviation potential for lower-northeastern farmers หัวหน้าโครงการผู้วิจัย นันทิยา หุตานุวัตร. - [อุบลราชธานี] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. - 7 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่.

ล. 1. กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / คณะผู้วิจัย มานัส ลอศิริกุึล, ประสิทธิ์ กาญจนา -- ล. 2. กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ / คณะผู้วิจัย เรวัติ ชัยราช, จินดามณี แสงกาญจวนิช -- ล. 3. กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี / คณะผู้วิจัย สุวัฒน์ ธีรพงษ์ธนากร, นพมาศ นามแดง -- ล. 4. กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร / คณะผู้วิจัย เฉลียว บุญมั่น, อุทัย อันพิมพ์ -- ล. 5. กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / คณะผู้วิจัย ปราณีต งามเสน่ห์, สังวาล แก่นโส -- ล. 6. กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ / คณะผู้วิจัย สมชัย สวาสดิพันธ์, ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ -- ล. 7. บทสังเคราะห์รายงานการวิจัย / นันทิยา หุตานุวัตร.

9745230952 (ล. 1) 9745230936 (ล. 2) 9745230979 (ล. 3) 9745230995 (ล. 4) 9745230944 (ล. 5) 9745230987 (ล. 6) 9745230928 (ล. 7)


ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

SB191.ข6 / น63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544