ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

สวัสดิการสังคมในมิติกินดี อยู่ดี มีสุข มีสิทธิ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. - xi, 124 หน้า : ภาพประกอบ.

งานวิจัยจากโครงการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

9740317561


สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- ไทย.

HV400.55 / .ณ422

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544