สมชัย จันทร์สว่าง.

พันธุศาสตร์สถิติในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ / สมชัย จันทร์สว่าง. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. - 363 หน้า : ภาพประกอบ.

9745379522


พันธุศาสตร์ (สัตว์) -- ระเบียบวิธีทางสถิติ.
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ.

QH438.4.ร6 / ส43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544