นวลน้อย ตรีรัตน์.

ประชาสังคมกับการเคลื่อนไหวต่อต้านการคอรัปชั่น : ศึกษากรณีการทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข / โดย นวลน้อย ตรีรัตน์. - กรุงเทพฯ : ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543. - 58 หน้า : ภาพประกอบ.

9742311412


กระทรวงสาธารณสุข--การทุจริต.


การจัดซื้อของโรงพยาบาล -- การทุจริต -- ไทย.
ยา -- การจัดซื้อ.
การสืบสวนการทุจริต -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

WX147 / .น543

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)