พรรณพักตร์ ศิรพันธุ์, 2523-

ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / โดย พรรณพักตร์ ศิรพันธุ์. - [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 8, 132 แผ่น .

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.


นโยบายของรัฐ -- ไทย.
นโยบายศาสตร์.
การควบคุมยาเสพติด -- ไทย -- กรุงเทพฯ

JQ1745.ก55น4 / พ437

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544