เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความท้าทายของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 Technology, innovation and challenges of libraries in the 21st century : การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 / [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Technology, innovation and challenges of libraries in the 21st century จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. - นครปฐม : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547. - 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

ความต้องการของระบบ: Adobe Acrobat 6.0

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2547 ณ ห้องภาณุรังษีบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ


ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด -- ไทย -- การประชุม.
ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา -- ไทย -- การประชุม.
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย -- การประชุม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544