ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด / ประทีป เฉลิมภัทรกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2550. - 279 หน้า.

9748042340 9789748042343


ตั๋วเงิน -- ไทย.
บัญชีเดินสะพัด -- ไทย.

KPT938 / .ป45 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544