ปัญญา ถนอมรอด.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2550. - 335 หน้า.

9748042367 9789748042367


การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ค้ำประกัน -- ไทย.
จำนอง -- ไทย.
จำนำ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT890 / .ป622 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544