บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2485-

เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. - ฉบับปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2549. - 302 หน้า : ภาพประกอบ.

9749427009


วิจัย.

H62.5 / .บ68 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544