รัตติกรณ์ จงวิศาล.

มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ = [Human relations : human behavior in organizations] / Human relations : human behavior in organizations รัตติกรณ์ จงวิศาล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. - v, 337 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2551.

9789749934234 9789749934869 (2551)


มนุษยสัมพันธ์.
พฤติกรรมองค์การ.

HM1106 / .ร63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544