ภูมิวัสส์ เก้าศรีสุริยะธาดา, 2508-

อำนาจสิทธิประโยชน์ตกทอดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนจำกัด : ศึกษากรณีการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / Authorizations, rights, and inherited benefits from the transformation of a state enterprise to a public company limited : the transformation of the Telephone Organization of Thailand ภูมิวัสส์ เก้าศรีสุริยะธาดา. - [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550. - ก-ญ, 184 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


บริษัททีโอที.


รัฐวิสาหกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3219.ท95 / ภ746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544