ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง : พร้อมคำปรารภโดย พิสิฐ ลี้อาธรรม / คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2549- - เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 2-3 บรรณาธิการโดย ทำนอง ดาศรี. ล. 4 บรรณาธิการโดย มันทนา สามารถ.

9789741324965 (ล. 2) 9789741648122 (ล. 3) 9789743124167 (ล. 4)


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
งบประมาณ -- ไทย.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HJ1360.55 / .ท65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544