พระมหาสมาน ชาตวิริโย, 2517-

การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความกตัญญูในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาขงจื๊้อ / Comparative study of gratefulness (katannuta) in Theravada Buddhist philosophy and Confucius philosophy พระมหาสมาน ชาตวิริโย (ศศิสุวรรณพงศ์). - [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550. - ก-ฎ, 199 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.


ความกตัญญู -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
พุทธปรัชญา.
ปรัชญาขงจื้อ.

จีนศึกษา

BQ4420.ก36 / พ464

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544