กิตติศักดิ์ ปรกติ.

คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. - 245 หน้า.

9789742885755


บุคคล (กฎหมาย) -- ไทย.
นิติบุคคล -- ไทย.

KPT511 / .ก94 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544