ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

คำอธิบายภาษีท้องถิ่น : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.-- (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่) / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. - 624 หน้า.

9789742885151


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ภาษีบำรุงท้องที่ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ภาษีที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3670 / .ศ734

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544