สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม = Mass communication : media, culture and society / Mass communication : media, culture and society อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ บรรณาธิการ. - ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 645 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740319450


สื่อมวลชน

P90 / .ส622 2550

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)