รัฐกับสังคมมุสลิม : มุมมองเปรียบเทียบ = The state and Muslim society : comparative perspectives / State and Muslim society : comparative perspectives สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. - ก-ข, 39 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 14 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 14. .


ศาสนาอิสลามกับรัฐ.
ศาสนาอิสลามกับการเมือง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544