การประชาเสวนาการเมืองท้องถิ่นสู่สมานฉันท์แห่งชาติ / จัดทำโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้จัดทำ อรทัย ก๊กผล, ธนิษฐา สุขะวัฒนะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : วิทยาลัย, 2550 [2007] - 60 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 46 . - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 46. .

จัด ณ โรงแรมกีฬาและสุขภาพ จ. สุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2550.

9789744493347


การบริหารความขัดแย้ง -- ไทย -- การประชุม.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การประชุม.
ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย -- การประชุม.

HM1126 / .ว736 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544