โกวิทย์ พวงงาม.

ถอดรหัสความคิดของรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม ว่าด้วยการเมืองและชุมชนท้องถิ่น. ถอดรหัสความคิดของโกวิทย์ พวงงาม ว่าด้วยการเมืองและชุมชนท้องถิ่น - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, 2550. - 157 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1 2550.

9789744662590


การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ก995 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544