ครูภูมิปัญญาไทย [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548. - 4 วีซีดี : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - วีซีดีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ; ชุดที่ 3 . - วีซีดีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ : รายการคิดได้ไง ; ชุดที่ 3. .

รายการคิดได้ไงออกอากาศทางไอทีวี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00-7.30 น.

[ล. 1.] เรื่องที่ 1, สวนกลางนาเพาะปลูกภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติ. เรื่องที่ 2, เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกษตรดี ๆ เพื่อชีวิต -- [ล. 2.] เรื่องที่ 1, โนรายุคใหม่โนราศียาภัย. เรื่องที่ 2, มวยไทย-- ยอดศิลปะการเรียนรู้ -- [ล. 3.] เรื่องที่ 1, เบญจรงค์ทรงคุณค่า-- งามศิลปะการเรียนรู้. เรื่องที่ 2, ภูมิปัญญากลุ่มแม่น้ำกลอง -- [ล. 4.] เรื่องที่ 1, พลิกฟื้นผืนนาไทยกับครูภููมิปัญญาไทยยุคใหม่. เรื่องที่ 2, ไม้เรียงชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้.

ดำเนินรายการ ประพจน์ ภู่ทองคำ.


การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง -- ไทย.
ศูนย์ชุมชน -- ไทย.


ไทย -- ภูมิปัญญา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544