จิรนิติ หะวานนท์.

คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป / จิรนิติ หะวานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2550. - 117 หน้า.

9748042405 9789748042404


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .จ64 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544