สุปรีดา ประศาสน์วินิจฉัย.

การโฆษณา ตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีปีที่ 3. - พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสาสน์, 2505. - 205 หน้า. ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ ปี 2504 (207 หน้า)


การประชาสัมพันธ์.

HF5821 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544