ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน : พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. - 114 หน้า.

9789742885892


พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT1672 / .ป629 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544