อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2550. - 156 หน้า.

9789742885922


การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การฝากทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.
การประนีประนอม (กฎหมาย) -- ไทย.
การพนัน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT890 / .อ644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544