เพ็ง เพ็งนิติ.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เรียบเรียงโดย เพ็ง เพ็งนิติ. - พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2550. - 602 หน้า.

9749433696


ละเมิด -- ไทย.
ความรับผิดของราชการ -- ไทย.

KPT2840 / .พ72 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544