ทีด, ออดเวย์, ค.ศ.1891-1973.

ศิลปของการเป็นหัวหน้าคน แปลโดย ฉลอง กัลยาณมิตร. - กรุงเทพฯ, สัตยการพิมพ์, ม.ป.ป. - 320 หน้า.


การบริหารงานบุคคล.
ความเป็นผู้นำ.

HF5549 / .ท6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544