พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ ขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [คณะผู้จัดทำ] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550. - 23, 128 หน้า : ภาพประกอบ.

ตัวบทพระราชบัญญัติฯ 23 หน้าและภาคผนวก.


การบรรเทาสาธารณภัย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3037.ก31255ก4 / 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544