โครงการแหล่งผลิตอาหารตามพระราชดำริ : กรณีศึกษาบ้านพุระกำ/บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี / โครงการแหล่งผลิตอาหารตามพระราชดำริหมู่บ้านรอยตะเข็บแนวชายแดน : กรณีศึกษาบ้านพุระกำ/บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี คณะผู้จัดทำ นงพงา สุขวนิช ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพิเศษ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550 [2007] - 300 หน้า : ภาพสีประกอบ.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.


เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย -- ราชบุรี.

S471.ท9 / ค944 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544